Επαγγελματίας Πελάτης είναι ο πελάτης που διαθέτει την εμπειρία, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.

Κριτήρια Κατηγοριοποίησης πελατών που επιθυμούν να αντιμετωπιστούν ως Επαγγελματίες Πελάτες.

Κατά την αξιολόγηση πρέπει να πληρούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

I)Η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη , συμπεριλαμβανομένων όλων των καταθέσεων σε μετρητά και χρηματοπιστωτικών μέσων, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή ισοδύναμα.

II) Ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. Στην περίπτωση νομικών οντοτήτων και προσωπικών εταιρειών, οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί συναλλαγές για λογαριασμό και για λογαριασμό της εταιρείας.

III) Ο Πελάτης πραγματοποίησε κατα μέσο όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.

Διαδικασία παραίτησης από την προστασία Ιδιώτη πελάτη.

Οι πελάτες γνωστοποιούν γραπτώς στην επιχείρηση επενδύσεων την επιθυμία τους να αντιμετωπιστούν ως πελάτες επαγγελματίες, είτε γενικά, είτε για μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή, είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προιόντων.

Η επιχείρηση επενδύσεων αποστέλλει στους Πελάτες γραπτή προειδοποίηση όπου διευκρινίζει σαφώς τις προστασίες και τα δικαιώματα αποζημίωσης που ενδέχεται να απωλέσουν

Οι πελάτες δηλώνουν γραπτώς, σε έγγραφο χωριστό από τη σύμβαση , ότι έχουν επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτών των προστασιών.

Οι επαγγελματίες πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην επιχείρηση επενδύσεων κάθε μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμησή τους.

Η εταιρεία επενδύσεων αφού βεβαιωθεί ότι ο πελάτης που επιθυμεί να αντιμετωπιστεί ως επαγγελματίας πελάτης πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αποφασίζει να δεχθεί την παραίτηση από την προστασία του Ιδιώτη Πελάτη.