Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση των Επενδυτικών Ιδεών

0 Comments

H πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστοχώρο παρέχεται από την ΚΜ Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λόγους γενικότερης ενημέρωσης των πελατών της και εξοικείωσής τους με ουσιώδη θέματα της Κεφαλαιαγοράς. Τα σημειώματα που αναρτώνται εδώ συνιστούν διαφημιστικές ανακοινώσεις ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που αναρτάται στον παρόντα ιστοχώρο, δεν έχει λάβει υπόψη της τις προσωπικές περιστάσεις του παραλήπτη, και δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες εδώ συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή.

Δημοσιεύσεις της KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίες περιέχουν γνώμη ή εκτίμηση σε σχέση με συγκεκριμένες επενδύσεις ή επενδυτικές στρατηγικές αποτελούν γενικές επενδυτικές συστάσεις και δημοσιεύσεις για λόγους marketing και δεν έχουν καταρτιστεί από την KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Συνεπώς οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται εδώ, οι απόψεις, οι τιμές, τα ποσά ή/και επιτόκια είναι ενδεικτικά, αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές και εκτιμήσεις μας, όπως και τη διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους, ωστόσο, δεν έχουν επαληθευτεί από τους εκδότες των πληροφοριών αυτών, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προσφορά για κατάρτιση συναλλαγών επ ́ αυτών. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση, ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.

Η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαμβάνει και δεν συμπεριλαμβάνει στο παρόντα ιστο-χώρο έρευνες στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικές αναλύσεις, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν οι έρευνες και αναλύσεις αυτές είναι δημοσιευμένες ή απευθύνονται μέσω διαύλων επικοινωνίας στο κοινό. Οι απόψεις και εκτιμήσεις, που εκτίθενται εδώ αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικά επισημαίνεται ότι η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. μεταξύ άλλων:

 • Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση των αναρτήσεων/συστάσεων του παρόντος ιστοχώρου.
 • Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες.
 • Ενδεχομένως να έχει εκδώσει στο παρελθόν σημειώματα ή να έχει προβεί σε αναρτήσεις διαφορετικές ή μη συμβατές με τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόντα ιστοχώρο.
 • Μπορεί κατόπιν αιτήματος του επενδυτή να θέσει στη διάθεσή του, ηλεκτρονικά κατάλογο με όλες τις αναρτήσεις της αναφορικά με το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή τον ίδιο εκδότη, στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών.
 • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών της. Πληροφορίες για τις εν λόγω διαδικασίες παρατίθενται στην «Προσυμβατική Ενημέρωση» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. στη διεύθυνση https://km3am.com/legal/

Η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των ανακοινώσεών της δεν λαμβάνουν θετικές ή αρνητικές θέσεις υπερβαίνουσες 0,5 % του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου των εκδοτών, που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στις συστάσεις της, δεν τυγχάνουν ειδικοί διαπραγματευτές ή δεν παρέχουν ρευστότητα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα των εκδοτών, δεν είναι και δεν έχουν υπάρξει στη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών κύριοι συντονιστές ή κύριοι ανάδοχοι δημόσιας προσφοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων των εκδοτών και δεν συμβάλλονται με τους εκδότες σε συμφωνίες που σχετίζονται με την παραγωγή της σύστασης.

Η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. ρητά επισημαίνει ότι:

 • Οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και τα Πληροφοριακά δελτία των Χρηματοπιστωτικών Μέσων στα οποία επιθυμούν να επενδύσουν και να εκτιμούν με τη συνδρομή των επενδυτικών τους συμβούλων την καταλληλότητα των επενδυτικών συναλλαγών τις οποίες επιθυμούν να διενεργήσουν.
 • τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,
 • τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων
 • οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.
 • Οι παρεχόμενες με το παρόν έντυπο πληροφορίες δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη.
 • η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει.

Η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστοχώρο.