ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

//km3am.com/wp-content/uploads/2019/12/MachineLearninginMarketing-400x300.jpg

Παρέχουμε μια ποικιλία υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της επένδυσής σας και στην ελαχιστοποίηση του κόστους των παροχών μας. Η εν λευκώ διαχείριση των επενδύσεων είναι μια μορφή διαχείρισης επενδύσεων στην οποία οι αποφάσεις αγοράς και πώλησης γίνονται από την εταιρεία μας για τους λογαριασμούς του πελάτη μας. Ο όρος "εν λευκώ " αναφέρεται στο γεγονός ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή χαρτοφυλακίου.

Η KM Cube προσφέρει εν λευκώ διακριτικές εντολές των ακόλουθων τύπων:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Συστηματική Επένδυση

Στις συστηματικές επενδύσεις διαχειριζόμαστε το χαρτοφυλάκιο σας με βάση μια σειρά από πολύ γνωστές εμπειρικές στρατηγικές που προσφέρουν ένα σωστό ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπόβαθρο. Εφαρμόζουμε αυτές τις στρατηγικές μεθοδικά στο πλαίσιο παροχών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Τα οφέλη των συστηματικών στρατηγικών είναι γνωστά καθώς εξαλείφουν το συναισθηματικό παράγοντα στην λήψη αποφάσεων και μειώνουν το κόστος αυξάνοντας την πιθανότητα κέρδους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Διακριτική διαχείριση

Σε αυτόν τον τύπο υπηρεσίας, λαμβάνουμε αποφάσεις για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου με βάση τις δικές μας απόψεις για τις αγορές. Οι επενδυτικές μας επιλογές είναι κυρίως σε αναπτυγμένες αγορές μετοχών, ομολόγων και παραγώγων. Δημιουργούμε τις απόψεις μας με βάση τα νέα της αγοράς, τα βασικά στοιχεία για την οικονομία και τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων.

Διαχειριστές τρίτων

Η KM Cube έχει δημιουργήσει επιχειρηματικές σχέσεις με διαχειριστές τρίτων μερών στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε ειδικές ομολογίες, παράγωγα ή εντολές ανά χώρα.